ΚΑΘ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ

Μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων

Συντονίστρια προγράμματος AMiGre

Πανεπιστήμιο Πατρών - Ρίο
26504 - Ελλάδα
Email:
Τel/Fax: +30 2610 996230

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Go to top