Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ergastiri-neoel-dialekton1

Εκδηλώσεις:

2014

25 – 28 Σεπτεμβρίου

6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT)

25 Σεπτεμβρίου

Thalis Workshop on language variation

(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου.)

 

Ροή εργασιών:

A. Δημοσιεύσεις σε διεθνείς θεματικούς τόμους με σύστημα κριτών

1. Bağrıaçık Μ., Ralli Α. & Melissaropoulou D. (2014). Borrowing verbs from Oghuz Turkic: Two linguistic areas. In F. Gardani, P. Arkadiev & N. Amiridze (eds.), Borrowed Morphology. Berlin: De Gruyter, 109-135.

2. Bağrıaçık Μ. & Ralli, A. (υπό δημ.). Phrasal vs, morphological compounds: insights from Modern Greek and Turkish. Ιn Carola Trips and Jaklin Kornfilt (eds) Phrasal Compoundsfrom a Theoretical and Typological Perspective. Linguistic Typology and Universals (STUF) Berlin: De Gruyter.

3. Dimela, E. (υπό δημ.) Morphological adaptation of Turkish loanwords: The case of adjectives in Asia Minor Greek.Στο Α. Ralli (ed.) Contact Morphology in Modern Greek Dialects. Cambridge Scholars Press.

4. Gkiouleka, M. (υπό δημ.) The Morphological Marking of Indefiniteness: Evidence from Pontic and Cappadocian. Στο Α. Ralli (ed.) Contact Morphology in Modern Greek Dialects. Cambridge Scholars Press.

Β. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών

1. Αλεξέλλη, Β. & Ράλλη, Α. (υπό δημ.) Ετερόκλιση και Παραδειγματική ομοιομορφία στην ονοματική κλίση της διαλέκτου της Λέσβου και των Κυδωνιών. Στο M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.)Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα.

2. Ανδρέου, Μ. (υπό δημ.) Η έννοια της κεφαλής στη σύνθεση: Δεδομένα από την Κοινή Νέα Ελληνική και τις Νεοελληνικές Διαλέκτους Πρακτικά35ηςΕτήσιας Συνάντησης Τομέα Γλωσσολογίας – ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

3. Dimela, E., Melissaropoulou, D., Papanagiotou C., Xydopoulos, G.J. & Ralli, A. (υπό δημ.). Compiling the microstructure of a multi-media tri-dialectal online dictionary: Decisions and practices. Στο M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.)Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα.

4. Galiotou, E., Karanikolas, N., Manolessou, I., Pantelidis, N., Papazachariou, D., Ralli, A., Xydopoulos, G. (2014) – Asia Minor Greek: Towards a computational processing, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 147, Special issue: Proc. IC-ININFO 2013. Elsevier, pp. 458-466

5. Γκιουλέκα, Μ. & Μακρή Β.(υπό δημ.) Το Γένος ως Ταξινομικό Χαρακτηριστικό υπό το Πρίσμα της Γλωσσικής Επαφής: Η Ποντιακή και η Επτανησιακή Διάλεκτος. Πρακτικά35ηςΕτήσιας Συνάντησης Τομέα Γλωσσολογίας – ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

6. Γκιουλέκα, Μ. (υπό δημ.) Δηλώνοντας Μορφολογικά την Οριστικότητα: Δεδομένα από την Ποντιακή και την Καππαδοκική. Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρόδος.

7. Gkiouleka, M. (υπό δημ.) Morphologically enhanced spatial deixis: the case of [-]kesou. In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.)Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory.Πάτρα.

8. Gkiouleka, M. (υπό δημ.) Nominal inflectional paradigms in Pontic and Chalkidiki Greek dialects: a comparative analysis. Proceedings of the 3rd Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics. Πάτρα.

9. Karanikolas, N., Galiotou, E., Ralli, A. (2014) Towards a unified exploitation of electronic dialectal corpora: Problems and perspectives. Text, Speech and DialogueProceedings of the 17th Int. Conference TSD 2014. Springer, 257-266

10. Karanikolas, N., Galiotou, E., Xydopoulos, G. Ralli, A., Athanasakos, K., Koronakis G. (2013). Structuring a Multimedia tri-dialectal dictionary, Text, Speech and Dialogue. Proceedings of the 16th TSD 2013. Springer, 509-518.

11. Karasimos, A., Galiotou, E., Karanikolas, N., Koronakis, G., Athanasakos, K., Papazachariou, D., Ralli, A. (υπό δημ.). Challenges of Annotating a Multi-Dialect, Multi-Level Corpus of Spoken and Written Modern Greek Dialects. In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.)Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

12. Κολιοπούλου, Μ., Μαρκόπουλος Θ. & Παντελίδης Ν. (υπό δημ) Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Προκλήσεις ενός ψηφιακού σώματος γραπτού υλικού. Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρόδος.

13. Manolessou, Io & Pantelidis Ν. (2013): Velar Fronting in Modern Greek Dialects. In A. Ralli, B. Joseph, M. Janse et al. (eds.) Proceedings οf the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

14. Markopoulos, T. (υπό δημ.) Modal markers in Pontic and Cappadocian: Disentangling the evidence. In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.)Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

15. Παντελίδης, Ν. (υπό δημ.) Το ρηματικό επίθημα -σκ- στην Καππαδοκική. In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.)Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

16. Papazachariou. D. (υπό δημ.) The acoustic properties of the vowel system of Pontic: Comparison between the variety of Argiroulopi and the variety of Kerasounda”. In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.)Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

17. Papazachariou. D. (υπό δημ.) The vowel system of Pontic: Acoustic Analysis. Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρόδος.

18. Ralli, A. (υπό δημ.) Is compounding borrowing possible in language-contact settings? In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

19. Tsolakidis, S. & Ralli A. (2013). Etymology and Dialectal Lexicography. The Dictionary of the Asia Minor Dialectal Varieties of Kydonies and Moschonisia and the Dialect of Eastern Lesbos (DKMEL). In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.) Proceedings οf the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

20. Tsolakidis, S. & Ralli (υπό δημ.). A. Συντελικές περιφραστικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους. In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.) Proceedings οf the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

21. Xydopoulos, G. & Ralli A. (2013). Greek Dialects in Asia Minor. Setting Lexicographic Principles for a Tridialectal Dictionary. In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.) In M Janse, B. Joseph and A. Ralli (eds.) Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πάτρα.

Γ.Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς σύστημα κριτών

1. Ράλλη Α. & Ανδρέου, Μ. (υπό δημ.) Καππαδοκικά: έρευνα για ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς, Γλωσσικά ιδιώματα και τοπικές διάλεκτοι στην Καππαδοκία: Καταγωγή-Εξέλιξη. Πρακτικά συνάντησης Καππαδοκών. Αθήνα.

Δ. Ειδικός τόμος για το πρόγραμμα AMiGre (σε προετοιμασία)

AmiGre project volume (in preparation)

Θα περιέχει άρθρα για τα παραδοτέα του προγράμματος

Ε. Aνακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές

1. Αλεξέλλη, Β. & Ράλλη, Α. Ετερόκλιση και Παραδειγματική Ομοιομορφία στην Ονοματική Κλίση της Διαλέκτου της Λέσβου και των Κυδωνιών. MGDLT6, 6ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (Πάτρα, 25-28 Σεπτεμβρίου 2014).

2. Andreou, M. Metaphorical and metonymical compounds: evidence from Modern Greek dialects. MGDLT6, 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Patras, Greece, Sept. 25-28 2104)

3. Andreou, M. The notion head in compounding: Evidence from Modern Greek and its dialects. AMGL35- 35th Annual Meeting of the Department of Linguistics (Thessaloniki, Greece, May 9-10 2104)

4. Andreou, M. Hyponymy in simplex and complex formations and the distinction between Skeleton and Body. ΙΜΜ16th – International Morphology Meeting (Budapest, Hungary, May 29 – June 1, 2014)

5. Andreou, M.  Modeling prefixation in lexical semantics: the case of dis- and re-, Semantics of derivational morphology: Empirical evidence and theoretical modeling.Heinrich-Heine-Universität (Düsseldorf, June 30 – July 01, 2014)

6. Andreou, M. On the headship status of Greek diminutive suffixes: a view from Lexical Semantics. 12th Conference of the European Society for the study of English (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia 29 August-2 September 2014)

7. Dimela, E., Melissaropoulou, D., Papanagiotou C., Xydopoulos, G.J. & Ralli, A. Compiling the microstructure of a multi-media tri-dialectal online dictionary: Decisions and practices. MGDLT6, 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Patras, Greece, Sept. 25-28 2014)

8. Dimela. E. Morphological adaptation of Turkish loanwords: The case of adjectives in Asia Minor Greek. 11th International Conference of Greek Linguistics (Rhodes: Sept. 2013)

9. Galiotou, E., Karanikolas, N., Manolessou, I., Pantelidis, N., Papazachariou, D., Ralli, A., Xydopoulos,G.Asia Minor Greek: Towards a computational processing.PROCEDIA IC-ININFO (Prague, Czech Republic 2013)

10. Gkiouleka, M. Nominal inflectional paradigms in Pontic and Chalkidiki Greek dialects: a comparative analysis. PICGL3, 3rd Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (Patras, Greece, May 23-25 2014)

11. Gkiouleka, M. & Makri V. Gender assignment in the light of language contact: the case of Pontic and Heptanesian.AMGL35- 35th Annual Meeting of the Department of Linguistics, (Thessaloniki, Greece, May 9-10 2014)

12. Gkiouleka, M. The morphological marking of Definiteness: evidence from Pontic and Cappadocian. Morfologiedagen/Morphology Meeting 2013 (Fryske Akademy, Leeuwarden, Holland, December 2013)

13. Gkiouleka, M. The morphological marking of Indefiniteness: evidence from Pontic and CappadocianGreek. 11th International Conference of Greek Linguistics(Rhodes: Sept. 2013)

14. Karanikolas, N., Galiotou, E., Ralli, A. Towards a unified exploitation of electronic dialectal corpora: Problems and perspectives.Text, Speech and Dialogue, 17th Int. Conference TSD 2014 (Brno, Czech. Rep., Sept. 8-12 2014)

15. Karanikolas, N., Galiotou, E., Xydopoulos, G. Ralli, A., Athanasakos, K., Koronakis G. Structuring a Multimedia tri-dialectal dictionary, Text, Speech and Dialogue. Proceedings of the 16th TSD 2013 (Pilsen, Czech Rep., Sep. 1-5, 2013)

16. Karasimos, A., Galiotou, E., Karanikolas, N., Koronakis, G., Athanasakos, K., Papazachariou, D., Ralli, A. Challenges of Annotating a Multi-Dialect, Multi-Level Corpus of Spoken and Written Modern Greek Dialects.MGDLT 2014 – the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, (Patras, Greece, Sept. 25-28 2104)

17. Κολιοπούλου, Μ., Μαρκόπουλος Θ. & Παντελίδης Ν. Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Προκλήσεις ενός ψηφιακού σώματος γραπτού υλικού. 11th International Conference of Greek Linguistics. (Rhodes: Sept. 2013)

18. Koliopoulou, Maria & Angela Ralli. Bahuvrihi compounds in German:
a comparison with Modern Greek and its dialects
. International Conference on Contrastive Linguistics. (Ghent: July 2013).

19. Koutsoukos, N. & A. Ralli (2012). From derivation to inflection: a process of grammaticalization. Morphology Meeting 2012 (Leiden, the Netherlands, 08-09-2012)

20. Manolessou, Io & Pantelidis Ν. Velar Fronting in Modern Greek Dialects. MGDLT5, 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Ghent, 20-22 September 2012)

21. Markopoulos, T. Modal markers in Pontic and Cappadocian: Disentangling the evidence. MGDLT6, 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Lingustic Theory, (Patras, Greece, Sept. 25-28 2104)

22. Melissaropoulou, D. Word formation in the light of the language contact factor: the case of CappadocianGreek. Olinco 2014, The Olomouc Linguistics Colloquium (Olomouc, Czech Republic 5-7 June 2014)

23. Melissaropoulou, D. Variation in word formation in situations of language contact: evidence from Cappadocian Greek. 8 days of Swiss Linguistics, (Universität Zürich, Switzerland, June 19- 21, 2014)

24. Παντελίδης, Ν. Τορηματικόεπίθημασκ– στηνΚαππαδοκική. MGDLT6, 6ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας, (Πάτρα, 25-28 Σεπτεμβρίου 2104).

25. Papazachariou. D. The acoustic properties of the vowel system of Pontic: Comparison between the variety of Argiroulopi and the variety of Kerasounda”. MGDLT6, 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, (Patras, Greece, Sept. 25-28 2104)

26. Papazachariou. D. The vowel system of Pontic: Acoustic Analysis» 11th International Conference of Greek Linguistics(Rhodes: Sept. 2013)

27. Papazachariou. D. The acoustic properties of the vowel system of the dialect of Aivali: Stress, duration and spectral space. 7thInternational Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7)(Trondheim, Norway 2013)

28. Ralli, A. Is compounding borrowing possible in language-contact settings? MGDLT6, 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Lingustic Theory (Patras: Sept. 2014).

29. Ralli, A. On borrowing compounds in Asia Minor Greek. International Conference on Language Contact, Τhe State of the Art (Helsinki: August 27-30, 2014).

30. Ralli, A., Gkiouleka, M. & Makri V. Gender assignment in the light of language contact: the case of Pontic and HeptanesianΙΜΜ16th – International Morphology Meeting, (Budapest, Hungary, May 29 – June 1, 2014)

31. Ralli, Angela. Compounding in language contact: evidence from the Asia Minor dialects. 2nd American Conference on Morphology. San Diego: November 2013.

32. Tsolakidis, S. Etymology and Dialectal Lexicography. The Dictionary of the Asia Minor Dialectal Varieties of Kydonies and Moschonisia and the Dialect of Eastern Lesbos (DKMEL). MGDLT5, 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Ghent, 20-22 September 2012).

33. Tsolakidis, S. Συντελικές περιφραστικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους. MGDLT6, 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Πάτρα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2014).

34. Xydopoulos, G. J. Greek dialects in Asia Minor: Setting lexicographic principles for a tridialectal dictionary. MGDLT5, 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Ghent, 20-22 September 2012)

ΣΤ. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια χωρίς κριτές

1. Μελισσαροπούλου, Δ. Υλοποίηση του πρώτου πολυμεσικού τρι-διαλεκτικού on line λεξικού. Στην επιστημονική ημερίδα «Η διδασκαλία των ελληνικών διαλέκτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές». Ρέθυμνο, 2014.

2. Παπαζαχαρίου. Δ. Ελληνικές διαλεκτικές πολυτροπικές βάσεις δεδομένων και οι εκπαιδευτικές τους εφαρμογές. Στην επιστημονική ημερίδα «Η διδασκαλία των ελληνικών διαλέκτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές». Ρέθυμνο 2014

3. Ράλλη, A. Διαλεκτικός πλούτος και γλωσσική πολιτιστική κληρονομιά. Στο συνέδριο «Οι γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η παρουσία τους στην εκπαίδευση». ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2012 (Τύρναβος, 7-9 Δεκ. 2012)

4. Ράλλη Α. & Ανδρέου, Μ. Καππαδοκικά: έρευνα για ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς. Στο συνέδριο “Γλωσσικά ιδιώματα και τοπικές διάλεκτοι στην Καππαδοκία: Καταγωγή-Εξέλιξη” (Λάρισα 15-16 Μαρτίου 2014).

Ζ. Ομιλίες σε ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς μετά από πρόσκληση

1. Ralli, A. Verbal loans in Asia Minor Greek. Royal Flemish Academy. Brussels: March 2014.

2. Ralli, A. On loan-verb formation in Asia Minor Greek. Université Lille III. Lille: March 2014.

3. Ralli, A. On borrowing in Asia Minor Greek. Ghent University. Ghent: April 2014

Η. Πόστερ δημοσιότητας με θέμα το πρόγραμμα σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

1. Ράλλη A. & Κουτσούκος N. Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος AMiGre, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2012-2015. ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2012 (Τύρναβος, 7-9 Δεκ. 2012)

2. Ralli, A. Pontus, Cappadocia, Aivali: In search of Asia Minor Greek. AMIGre THALIS Project, 2012-2015. MGDLT5, 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Ghent, 20-22 September 2012).

3. Ράλλη, Α. Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος AMiGre, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2012-2015. 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. (Ρόδος, Σεπτ. 2013).